Laden...Even geduld aub...

Onze nieuwsbrief


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beknopte weergave van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dutch Golf Supplies B.V.

Beknopte weergave van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dutch Golf Supplies B.V. Een exemplaar van de volledige Algemene Voorwaarden kunt u gratis downloaden en/of bekijken op de website www.dutchgolfsupplies.nl.


Algemeen 

Deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Golf Supplies B.V. en haar wederpartij waarop Dutch Golf Supplies B.V. deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bestellen en tot stand komen overeenkomst 

Dutch Golf Supplies B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dutch Golf Supplies B.V. de bestelling heeft geaccepteerd. Dutch Golf Supplies B.V. en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra Dutch Golf Supplies B.V. de bestelling heeft geaccepteerd. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Dutch Golf Supplies B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Dutch Golf Supplies B.V. verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Dutch Golf Supplies B.V. is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

Prijzen 

De prijzen uit de catalogi en mailingen zijn telkens geldig tot de aangegeven datum en kunnen onderling afwijken. De prijzen op de websites zijn telkens actuele dagprijzen en onafhankelijk van catalogi en mailingen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Dutch Golf Supplies B.V. bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. Tenzij niet anders vermeld zijn alle prijzen in euro, inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en wettelijke bijdragen en exclusief de op de websites vermelde kosten van vervoer en verzending. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Liggen tussen de in de orderbevestiging genoemde datum en de leveringsdatum meer dan 3 maanden dan is Dutch Golf Supplies B.V. – ondanks eerdere prijsafspraken- gerechtigd de dan geldende prijzen te berekenen. Redenen voor een hogere prijs kunnen zijn de wisselkoers bij importgoederen of sterk gestegen prijzen van de grondstoffen.

Levering

Levering geschiedt conform de orderbevestiging. Dutch Golf Supplies houdt het recht om een gelijkwaardig product te leveren als omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dutch Golf Supplies kan nietgehouden worden aan zaken die de levering uitstellen, bijvoorbeeld omdatbepaalde (technische) voorzieningen bij de wederpartij (nog) niet zijn gerealiseerd.Indien de wederpartij weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten vanhet retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekeningvan de wederpartij. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs wordenalsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Dutch Golf Supplies B.V. om deovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding tevorderen. Dutch Golf Supplies B.V. behoudt zich het recht voor de bestelling ingedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kostenverbonden.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling voorafgaande aan levering,netto, te geschieden zonder enige korting, of door middel van storting of overmaking op een door Dutch Golf Supplies B.V. aangewezen bank- of girorekening. De op Dutch Golf Supplies B.V. bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijnvan 14 dagen na factuurdatum. Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Dutch Golf Supplies B.V., totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan; derhalve met inbegrip van eventuele rente en kosten. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. Door Dutch Golf Supplies B.V. geleverde artikelen die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde artikelen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Retourrecht

De wederpartij heeft het recht van retour binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de artikelen. Dit recht van retour wordt ingeroepen door of een schriftelijke mededeling aan Dutch Golf Supplies B.V. Na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van Dutch Golf Supplies B.V., kunnen de goederen omgeruild danwel teruggestuurd worden. En re-stocking fee van 25% van de originele verkoopprijs in €uro is van toepassing op geaccepteerde retourzendingen. Van het retourrecht zijn uitgesloten bijzondere aanbiedingen buiten de catalogus om, voor in opdracht vervaardigde artikelen c.q. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij (bijv. artikelen voorzien van een logo), artikelen die specifiek op een persoon, bedrijf of organisatie zijn toegesneden of voor artikelen die voor een speciale prijs zijn verkocht. Wanneer de door Dutch Golf Supplies B.V. afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Garantie

De door Dutch Golf Supplies B.V. te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De hiervoor genoemde garantie voldoet aan de wettelijke garantiebepalingen. Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Dutch Golf Supplies B.V. worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. Uitgesloten van garantie zijn artikelen die aan een bovengemiddelde belasting worden blootgesteld, hieronder vallen o.a. tees, afslagmatten, oefenkooien, driving range netten en driving range ballen. 

Persoonsgegevens

Dutch Golf Supplies B.V. kan gegevens van onafhankelijke derden betrekken ter waarborging van de kredietwaardigheid van de wederpartij, resp. aan onafhankelijke derden ter beschikking stellen. Dit houdt ook in de overgave van het incasseren van vorderingen aan incasso-ondernemingen.

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Dutch Golf Supplies B.V. met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. Dutch Golf Supplies B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. Dutch Golf Supplies B.V. is niet aansprakelijk voor schade die een wederpartij mocht lijden bijgevolg het niet, niet-tijdig of niet-volledig leveren van producten, indien dit het gevolg is van storingen in het bedrijf van Dutch Golf Supplies B.V. tengevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor levering onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten door derden en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken. Indien zich een dergelijke omstandigheid mocht voordoen, ontslaat dit Dutch Golf Supplies B.V. van een eventueel overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal Dutch Golf Supplies B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan dewederpartij. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dutch Golf Supplies B.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Opschorting en ontbinding

 Dutch Golf Supplies B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te (doen) ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verkaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; indien de wederpartij enige wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt; indien de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, indien de wederpartij overgaat tot staking of overdacht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutch Golf Supplies B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Dutch Golf Supplies B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Dutch Golf Supplies B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Dutch Golf Supplies B.V. is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten. Ten aanzien van geschillen die tussen Dutch Golf Supplies B.V. en haar wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van Dutch Golf Supplies B.V. bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland te Amersfoort. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

IMPRESSUM 

Adres: Dutch Golf Supplies B.V., Veenpad 9, 3763 ZT Soest.

Contactgegevens: Tel. 035 – 5882441.

E-mail: info@dutchgolfsupplies.nl

Nummer KvK: 538 395 01

Privacyverklaring

Algemeen

Dutch Golf Supplies B.V. (hierna “wij” genoemd) neemt de bescherming van gegevens zeer serieus en wil er graag voor zorgen dat uw privacy bij de gebruikmaking van onze diensten steeds gewaarborgd blijft. Bij alle processen van gegevensverwerking handelen wij overeenkomstig de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en de mediawet. Wij verzamelen, vermerken en gebruiken uw gegevens alleen wanneer u uw toestemming geeft of wanneer de wet de verwerking en het gebruik toestaat.Wat zijn persoonlijke gegevens?Onder persoonlijke gegevens wordt informatie verstaan, die aan uw persoon is gebonden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor worden deze gebruikt?

Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de transactie (naam, adres, telefoonnummer en afleveradres) worden door ons verzameld, verwerkt en gebruikt. Om uw bestelling bij Dutch Golf Supplies B.V. optimaal te kunnen verwerken, is het in het kader van de verzending soms nodig uw gegevens te verstrekken aan leveranciers en vervoerders. Deze dienstverleners slaan de gegevens niet op voor eigen zakelijke doeleinden. Om problemen in het betalingsverkeer te voorkomen, vindt ten behoeve van de kredietbeoordeling en boniteitscontrole een uitwisseling van gegevens plaats met kredietinstellingen en informatiecentra. De zorgvuldige omgang met uw gegevens door derden wordt door ons permanent gecontroleerd en bewaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het hier beschreven gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit bezwaar kan middels een informele mededeling per fax of e-mail naar Dutch Golf Supplies B.V. worden gestuurd.

Tot wie kunt u zich wenden bij vragen over gegevensbescherming?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie te verkrijgen over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Wanneer uw gegevens ten onrechte of onjuist bij ons zijn opgeslagen, zullen wij deze wijzigingen, blokkeren of verwijderen, rekening houdend met het handelsrecht. Wij vragen u ook ons te informeren over eventuele wijzigingen in uw gegevens. Vragen, klachten, verzoeken om informatie of opmerkingen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u richten tot: info@dutchgolfsupplies.nl.